Onrouw in mieng Sjtroat

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Ich woeën in ing sjtroat die twieë groeëte weëg mitee verbingt. Ing tusjesjtroat dus, ongeveer 200 meter lank. Dat is ing sjun sjtraot mit versjillende soorte wuuninge die in verschillende periodes gebouwd zint. Inne vuurgaat van zoeng 6 meter mit ee sjtuksjke graas, um d’r hoek van ’t hoes inne groeëte blomebak en inne border mit get van dat kroeepsjpul en kling kluurige blomme. Ing geweun sjtroat zoeë wie d’r zoeveuel zunt.

’t Geet allemoal ziene gank

Doa woeëne versjillende generaties luu in die sjtroat. Luu mit kling keenger, luu mit pubers, sjtuderende keenger, gepensioneerde luu, luu op leëfdtied. Kotum ee gemengd gezelsjap van vrundliche aardige luu. ’t Geet allemoal soe bietje ziene gank, nieks biezoongesj dus… Totdat op ee zieëker moment op ’t oeeteinde van de sjtroat juus an de uuverzie ee taxibedrieef woeët gevestigd.

Ing racebaan

Die rustige sjtroat van os woeët van d’r inne op d’r aangere daag ing racebaan. Nit alling uuverdaag och ’s nachts woar ’t ee aaf en aavare van taxi’s. Went die gaste dat noen nog op ing normaal maneer doge, woar doa nog mit te leëve. Mar ee paar van die jong chauffeurs woole mit inne dieke auto van d’r baas onger de vot waal ins probere of ’t lukte um in die kling sjtroat van os soe vlot meugelik op ing soe hoeëg meugelikke sjnelheed te kome. De sjtraot woar opins ing racebaan gewoeëde.

Ee bietje umvare

Dat gong te wiet en doarum woeët mar ins gebeld noa ’t bedrieef. Dat holp gans effekes vuur ee paar daag. Donao begos dat sjpel wer opnuij. Wer ins gebeld en meteen d’rbij gevroagd of ’t nit meugelik woar um uuver d’r groeëte weg te vare, ’t woar mar ee bietje umvare en daan zou ginne mieë probleme han. D’r directuur van ’t taxibedrieëf wool doa nit aa, heë vong ’t mar flauwekul en woar soegaar ee bietje geïrriteerd. Heë hou sieng luu alins gezag dat ze in os sjtroat get in moeëte hoate, en dat moeët mar genog zieë.

Dit is os sjtroat

En ’t gong toen och wer ee tiedje good mar aaf en touw broezete ze toch wer wie inne gek durch de sjtroat en bijna ongemerkt woeët ’t ummer mieë. Sommige luu hole de keenger binne, ze mochte nit mieë vuure op de sjtraot sjpieële. ’t Woar nit mieë veilig. En opins houwe vier soe get van: ‘Dat kan toch nit! Vier loate os toch nit soemar in inne ek duije durch ee paar jong en wil taxichauffeurs die mene dat ze mar alling op de sjtroat zint? Dit is os sjtroat!’ Doa moeët get gebuure. De poliese houwe ging tied en an drempels in de sjtraot of eetichtingsverkieër houw ginne behoefte. En zoeë koam ’t dat zich ee paar luu bijeepakde en op gesjprek gonge bij ’t taxibedrieëf.

Ing onverwachte oplossing

Pas noen drong ’t tot d’r directuur durch dat d’r ech ee probleem woar en heë beloafde os dat heë perseunlik de chauffeurs zou verbeije um nog durch os sjtraot te vare. Dat gong good todat d’r ee paar nuij chauffeurs woeëte aagesjteld. D’r ganse flauwe kul begos wer opnuij. Ergernis en irritatie brachte de luu op sjtom gedanke. ‘Ich werp dem ing hampfel sjerpe neël vuur de beng went deë nog ins langskunt’ of ‘Ich sjteëk um de beng kapot’ Doe zoogs ’t probleem escallere. Sommige luu koeëte d’r nit mieë teëge. Dat gong nit good. Went dat nog lang doeret zouw dat nog op handtastelikhede oetdrieëne. Mar toen koam onverwachts de betste oplossing die d’r te bedinke woar.

Soms kunt deë grel wer noa boave

’t Taxibedrieef woeët verkoch en ’t doeret nit mieë lang dat alling nog mar inne taxi in de sjtraot koam um luu te hoale of te breenge went die op sjtap gonge. Ing inkel kieër kunt zoene sjneuzel mit ‘t petje heengsjte vuure op d’r kop in inne opgetuugde auto mit de moeziek vol oape durch de sjtroat gebroeze. Doe huusj daan nit d’r auto mar de trillende bastoeëne van d’r sjtereo aakome. Daan kunt deë grel wer effe noa boave. Mar dat zakt och wer gauw voet. Ich woeën nog ummer in die sjtroat die twieë groeëte weëg mitee verbingt. Ing tusjesjtroat woa ’t heerlik woeëne is, woa de luu zich nog kinne en aaf en touw ins mitee kalle, inne drinke en wete weë ‘dr buurmaan is. Die sjtroat, mieng sjtroat, han ich an mie hats geduijt……!

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.