Berich an de Blauw Sjuut

In Cultuur, Heerlen, Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Blauw Sjuut klaar voor de Togh

De komende weëke sjteet Limburg gidder weekend ee bietje op d’r kop. D’r betste sjlager van Parksjtad, en d’r allerbetste oeet gans Limburg weëde binnekot bekint. Uuveraal zunt sitzunge en proclamaties aan de gang en in Heële is de Blauw Sjuut och alwer van d’r sjtaal geholt. Wenste doabij wils zieë moste nit alling sollicitere, mar dich och good profilere.

Leef lede van ’t illuster gilde van de Blauw Sjuut,
Jonge van d’r Blauwe Knoop,
Gouwe Narrekapdragere
Sjuunsmarcheerders
Drinkebreur

Geer zou ich en d’r Bèr nog ins mit uch mit wille goa op uche en ozze glorietoch van vurrig joar durch de Regio. Um wie richtige ambasadeure van de vasteloavend uuveral die drei doll daag aa te kondige en in te loeë. Mar ich weet dat vieër doavuur och wer durch de mühle motte en dat vieër os bij uch motte profilere. Vieër zunt al harsjtikke vroeë dat vieër os ieëstje joar als gast mit vlag en wimpel hant durchsjtange en dat uur ozze sollicitatiebreef vuur ing twieëde kieër hat geaccepteerd. Vurrig joar als 1e joars gast. Doavaan zunt vieër noen nog ummer ongesjteboave. Vuur hant os doarum bijee gezat um ins noa te dinke wat dat joar mit uch os gebrach hat en vieër hant doarum dat ganse joar nog ins de revue loate passere. En daan motte vuur concludere: De Blauw Sjuut, en alles wat doa draa hingt, dat is inne ongeleufelik ge-eulde masjieng. Mar, um mit ee bekind sjpreëkwoad te kalle is ’t och zoeë: ‘Went uur bij de kats voet zut, daan is d’r bend oeet’ Vuur zalle dat oeëtlegge.

Wat is dat vuur inne kloep

Uur hat os vurrig joar gedupt, uur hat os d’r kloon loate oethaange, uur hat leedvermaak gehad, vieër hant vuur poal gesjtange, uur hat os gelieërt wienieë en op welke maneer vuur vrouwluu de brosmoat motte neume, kotum ee joar mit de Sjuut hat os gelieerd, dat vuur nog ummer nit richtig wete in wat vuur inne kloep vuur egelik terech zunt gekoame. Vuur hant doa-oeet daan och de conclusie motte trekke dat vuur nog lang nit oetgelieërt zunt bij uch en dat, dat de reë is woarum vuur noen vuur ’t twieëde joar geer mit uch mit op de groeëte vaart wille goa.

Mar vuur hant och deenger gezieë die nit richtig passe bij zoene sjtaatse verrein wie de Blauw Sjuut. D’r geweune maan op de sjtroat ziet dat gelukkig nit. Vuur ’t volk zut en bliet uur inne sjtaatse verrein, mit veul discipline. Uur zut um durch ee rinksjke te hoale, ummer picco-bello in ’t pak, inne groep deë respect aafdwingt en bekind sjteet als de heraute van d’r vasteloavend i Limburg. Mar ze moeete ins wete… Vuur hant och heenge gesjloate dure de binnekank van uch als zieëluu gezieë

De nach van de Blauw klone

Want… went ’t oavend weët en de nach uvver ’t sjip en ‘t gilde vilt, daan kunt d’r richtige geest van uch noa boave. Daan brikt de hel oeet, daan weët water opins sjnaps, d’r tieë weët cognac en d’r cola Jägermeister. Daan witste an ’t end van d’r daag nog nit mieë ofste ee menke of een wiefke bis. Vings te d’r puus nit mieë en, sjietste dich de vot wonk. Daan is ’t nit mieë de Blauw Sjuut, daan weët ’t de ‘Nach van de Blauw Klone’. Pas went ’t wer lich weët en ee paar zonnesjtroale d’r murge aakondige, daan pas weët de betovering van de nach verbroake en makt gidderinne zich kloar um gesjtatst en gesjtieëveld ’t ruum sop te keeze en oeet te vare.

Vieër hant os sjtieef versjrokke

En toen op ing nach is ’t gebuurt….. Toen hant vuur gezieë wat allemoal onger dat prachtige kostuum verborge zit. En doavaan hant vuur os sjtieef verjsrokke. D’r inne mit ing lang ongerboks, d’r angere deë get sjwoar drieëgt, inne dreide mit inne rieetveter tusje de batse durch, en wer inne angere mit ee iggepakt klokkesjpel…… vieër hant zoegaar inne links-drager gezieë. Dat alles hat os d’r oam genoame. Vuur woste nit woa vieër moste kieke en hant os zoegaar ee bietje gesjaamd. Voet eeheed en uniformiteit , voet d’r sjtolz um d’rbij te zieë. Vuur hant dat nit kinne aazieë en doarum hant vieër besjloate um dat bild ee bietje op te poetse.

Ee gans sjpeciaal ontwerp

Vieër hant doarum contact gezog mit d’r beroemde moeëdekuuning d’r Karl van ‘t Lieëgveld en vuur hant dem gevroagd ing nui moeëdelijn vuur onger ’t sjuutepak te ontwerpe. Sjtoer, zoeë wie zich dat huurt bij inne richtige Zieëmaan. In ing passende kluur en gemakt van inne gauwe, sjterke en rauwe sjtof deë goot aafsjluut, mar och luchtig is. Vieër hant d’r Karl och gevroagd os d’r jungste en d’r sjunste jong te sjikke um uuver d’r roeë leuper te paradere um uch deë nuije ‘look’ te loate zieë. Gòd mar ins good rech zitte, zet uch d’r leësbril op, sjpits de oere en loat uch verrasse. ‘Maag ich an ozze ‘floormanager’ vroage um de moeziek te sjtarte en ozze ‘special guest’ noa binne te loate.’

Ing pasvorm vuur gidderinne

‘En hei is daan d’r nuije en unieke ongerboksezeemanslook vuur de lede van de Blauw Sjuut. ’t Is gemakt van de wol van Berbersjeuep oeet de kudde van d’r Hoebeët Hagelsjlaag en aafgezat mit inne elastieke rank van blauwe goemmie. Oape pieepe zoeedat toch nog genog frisje lof an ’t klokkesjpel kan en ing pasvorm vuur gidder vòt. Vuur wille uch geer allenui dees unieke zeemansongerboks cadeau doeë. Zoedat och went de blomme richtig boetegezt weëde ginne mieë kin zage ‘wat is dat vuur ee zootje ongeregeld’. Vanaaf huu is ’t Gilde och in de ongerboks nog ummer inne sjtaatse, sjtolze verrein.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

julie night sexy blowjob.onlyragazze.com
sessohub.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.