De sjoeëlvakans is begonne

In Verhalen door FaBePlaats een reactie

Sjoeelvakans

Vriedig woar d’r letste wirkdaag vuurdat de vakans zou beginne. Bij veuel huuser sjteet de sjleurhut al kloar vuur de duur en is de rees geplaand. Vieër verplaatsje os leëve ee paar weëke lang en sjwerve oeët uuver de ganse welt.

inParkStad Advertentie

Lang daag

Zoeë an ’t einde van ’t sjoeëljoar kinne vieër nit d’rumhin. Vuur de vakans motte nog get zake besjproake weëde mit de collega’s, mit de ouwesj, mit wirkgroepe en commissies en mit uuverlekorgane.  Mieëtstal gebuurt dat noa ’t dagliks werk mit de keenger, ’t noakieke van de sjrifkes, en ’t verwirke van de resultate in de administratie. ’t Zunt lang daag, soms waal van tieën tot twelf sjtond.  Mar an ’t eind van ’t sjoeëljoar weët doa soms nog ee aagenaam sjtuksjke aageplekt. Daan gunt vieër os als aafsjleter bij d’r Griek nog get eëte en drinke. Daan wete vieër dat de sjoeëlvakans kin beginne.

De letste sjoeëlweëk

Vuurdat de vakans richtig kin beginne mot ieëtsj nog de puntekaat bejsproake weëde mit de ouwesj van de keenger en went dat heenge d’r ruk is kin alles vuurbereid weëde vuur ’t nuij sjoeëljoar. Dat begint egelik mit ’t aafsjieed neume van de keenger van groep 8. Die gunt ee paar daag d’rop oeët op kamp. Vuur die jonges en meëdjes is dat missjien waal ’t hoeëgtepunt van de ganse lieëgere sjoeëlcarrière. Mar ’t sjpannenste is went die d’r musical opveure vuur de ouwesj en de keenger. En daan noa ee paar daag is ’t dan eindelik zoewiet. De sjoeëlvakans kin beginne.

Vieër drinke os inne d’rop

Bij os op sjoeël is ’t óch gebroekelik op inne van de letste daag same mit ouwesj en keenger ’t joar op ing ludieke maneer aaf te sjlete. Effe mit de luu die ’t ganse joar kloarsjtonge vuur die 320 keenger ’t glaas heffe en nog ins bedanke. De sjoeël en d’r sjpieëlplei weëde doavuur verseerd mit sjleengers veëntjes en balonne. Óch weëde partytente woa sjpelkes plaatsveenge opgezat. Ing gezellige tap sjteet al kloar en doa is och nog ee sjpelkescircuit vuur de keenger. Inne van de ouwesj hat zich aagemeld um als richtige DJ vuur de sjtummung te zurge. ’t Woar wer inne sjunne oavend. De sjoeëlvakans kin beginne. 

Grille in d’r gaat

In d’r aaleup noa die vakans weët in die letste weëk al ee vuursjot genoame. Ee paar collega’s verkasse noa de vakans. Die gunt ’t get ruïgger aadoeë of vertrekke noa inne angere baas. Dat mot nog effe gevierd weëde en doarum hant ee paar anger collega’s inne griloavend vuurbereid en georganiseerd.  Huu hure vieër doarum óch ee sjtundje ieëder op mit wirke. Same trekke vieër noa ’t Rachelle dat ziene gaat besjikbaar hat gesjteld. Vleesj, vusj, sjlaat en veuel sauze aagevuld mit ee good glaas wieën zurge vuur ing oeëtgeloate en gezellige sjtimmung. Nog effe, daan kin de sjoeëlvakans beginne.

Opruume en verhoeze

Mar vuurdat ’t ech zoewiet is mot nog van alles gebure. Ee deel van de  lieërkrachte mot verhoeze noa ee anger lokaal, de keenger sjuuve durch noa inne nuije groep en ing anger juffrouw of inne angere meester. Dat betekent opruume, poetse, mar óch sjteulkes en dusjkes reenmake en versjlepe van ’t ee noa ’t anger klaslokaal.  En went deë ieëtsjte slaag gemakt is weëde alle beuker noagekieëke, de potluud gesjlieëpe en de sjrifkes en wirkbeuker wer kloargelag vuur d’r nuije groep. Sjwoar werk soms, sjwete en sjlepe. De ganse sjoeël ligkt ee paar daag ram durchee mar ’t kunt allemoal wer good. Gelukkig zunt de keenger daan nit mieë d’rbij. Nog inne daag of twieë an ’t begin van de vrij daag en daan kin eindelik óch vuur d’r meester en de juffrouw de sloeëlvakans beginne. Sjun vakans.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.