Het zesde lustrum van d’r wieenkloep

In Landgraaf, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

dr-wieenkloep

’t is dit joar 30 Joar geleie dat ozze wieenkloep woeët opgerich durch ee paar hockeyvrung. Toen in die tied woar ’t in die kringe gebroekelik en sjiek um wieen te drinke bij gidder geleëgenheet. Noen is dat op zich nieks biezongesj, mar bij dit gruupke woeët toch mit ee zieëker respect och noa de kwaliteit van d’r wieen gekieëke. Zoeë woeet gedronke bij ing uuverwinning, bij verlees, noa de treening, kotum doa woar altied waal ing reë um ing flesj op d’r dusj te zette. En went d’r ging aaleiding woar, daan woeet die waal gezog.

inParkStad Advertentie

D’r Hoeeswieen van Me Vivatis

D’r Bert en d’r Pim woare al get langer an d’r wieen. D’r inne woar Bordeauxleefhebber en d’r angere vool mieë op de Italiaanse wieene. Die houwe zich al ee paar joar doa-in verdeept en och al aardig get wieën verzameld. Op ee zieëker moment woeët ’t idee gebore um ins mit get vrung ing richtige wieenpreuverij te organisere. D’r leëverancier van d’r Bert, d’r Wim woeet ins gepolst en deë zoog doa waal get in, want vuur dem woare dat potentiëel klante, dus woeët ins good oeetgepakt. D’r Wim is uuverigens inne richtige hofleëverancier. Inne van de wieënige ambachtelijke wieënhandelere die nog in os land te veenge zunt. Die preuverij woar ee groeët succes, dat vroog noa mieë. Deë oavend bevool zoe good, dat ee paar weëke later besjloate woeët um wieër te goa en inne richtige wieenkloep op te richte. Aafgesjproake woar um ins in de ach weëke bij inne van de leefhebbere heem ing preuverij te organisere. Vuur d’r Wim woar dat precies wat heë geer wool. D’r Wieenkloep ‘Me Vivatis’ woar geboare. Deë naam hat d’r kloep te danke an inne topwieen oeet de Bordeaux d’r Château Moulin de Blanchon Cuvée Me Vivatis. Inne ganse monk vol, mar vanaaf dat moment bis d’r daag an huu d’r hoeeswieen van d’r Me Vivatis.

Rituele: ut kloepliedje en de inauguratie

Wenste bij ‘Me Vivatis’ kuns moste dich ongerwerpe an ee paar rituele. Gidder preuverij eindigt mit os kloepliedje dat ooit op ing van de ieëtsjte wieenrese is ontsjtange op ing bekinde operamelodie. ‘t is ‘t kotste liedje dat ich kin. De tekst zoeë wie ze in ‘t Hollendsj gezonge weët is:
Hef nu, hef nu, hef nu Me Vivatis het glas,
Voor de vrienschap, de broederschap, de dronkenschap
Hef nu, hef nu, hef nu Me Vivatis het glaaas…!
Ee anger ritueel is de ‘inauguratie’ Nui lede weëde op de wieenrees pas ech iggelieefd bij d’r kloep. Ze hant zich daan al ee gans joar kinne bewieeze en went dat good hat bevalle daan krieste ings Me Vivatis-sjlieps en ee pochetje in dezelfde klure en mit os logo. Mar misjien waal ‘t belangrieeskte is ‘t bronze droeevetröske. Dat weët dich daan an ee sjun paars lint um d’r hoas gehange en daan moste dat mit de heng op d’r ruk in ee glaas wieen deupe. Donoa sjleet d’r vuurzitter dich mit inne knoestige ouwe wieensjtek op de sjouwere en onger ‘t zeenge van os kloepliedje weët ‘t glaas gehoave en op ‘t nui lid geklonke en gedronke. Mich is die inauguratie alwer 5 joar geleie uuverkoame. En mit de komende rees weët wer inne leefhebber lid van ‘Me Vivatis’.

Binnekòt: de lustrumrees

In al die joare zunt leefhebbere gekoame en gegange, mar d’r helle kern van de oprichters is geblieëve. Durch de joare hin is ‘t inne richtige vrundekloep gewoeëde. Woar ‘t in ‘t begin vuural preuve bij inne van de lede heem, al gauw woeet ‘t idee geopperd um och ins richtig op wieenrees te goa. De allerieëtsjte wieenrees gong noa de Rheingau, ee van de bekinde Duutsje wieengebiede in de buuet van Wiesbaden. Drei daag vol van preuverije in bekinde wieenhuuser. Vanaaf dat moment is gidder joar ing wieenrees gehoate noa alle dinkbare wieengebiede in Europa, en noen in os 6e lustrumjoar zunt vieër alwer tou an os 28e wieenrees. Os lustrumrees is ummer ing aparte beleëvenis. Dat is namelik ‘t enige joar dat och os vrouwluu mit op wieenrees mage goa. Dit joar geet de lustrumrees noa ‘t Ahrdal. Binnekòt is ‘t zoewiet. Ich vruij mich al d’rop.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.