Ee paar daag d’r tussjeoeet

In Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

Aafgelope weekend woare vieër mit get wieenvrung ee paar daag d’r tussjeoeet noa ’t Ahrdal. Dat is ’t mieëts noordelikke wieengebied van Duutsjland mar och ee van de klingste. ’t Is och ee van de sjunste sjtuksjkes eëd tusje d’r Rieen en de Eiffel, doa woa ’t leëve nog genoate kin weëde. Gastvrijheet, prachtige wieene en culinair genete woar os motto vuur die daag.

inParkStad Advertentie

Get kotterbij gezoch

Op de rees d’rhin houw ’t al de ganse tied gereëgend, mar dat kos de sjtimmung nit drukke. Vieër houwe zin d’rin. Vieer woare mit ee sjtuk of tieën koppele. Normaal zunt vieër mit tieën mansluu die ing kieër per joar ing wieenrees make, mar umdat dit jaor ‘t 6e lustrum woeët gevierd, mochte de vrouwluu och mit. Dit joar doarum ging rees noa Hongarije, Italië, Portugal of Frankrieek, of weet ich woahin, neë dit joar hant vieer ’t get kotterbij gezoch.

Preuverij van nuëge wieene

Vuurdat vieër os hotel zouwe goa opzeuke houwe vieër alvas os ieëtsjte preuverij van ’t weekend geregeld bij ee van de bekindste wieënhuuzer oeet ’t Ahrdal. Tieën oer ’s murgens is noen nit direc ing vuur de hank ligkende tied um ing preuverij te organisere, mar doa sjtonge vuur de komende aangerhoave daag nog veer van op ’t programma. Bij ’t ‘Wieenhoees Nelles’ sjtonge ze al op os te wade. Noa ing kotte ronkleiding uuver ’t bedrieef begos de preuverij. Nuëge wieene sjtonge kloar um gepreufd te weëde. En wie dat bij ozze kloep de gewunde is weët giddere sjloek beoordild op kluur, naas en gesjmak. Vieer sjrieëve dat op, breuzele get d’ruuver mar loate ’t os vuural allemoal good sjmake. Vieër lieëre get, mar vuur genete vuural van os preuverij. En um nit al te veuel alcohol igge lieef te kriege, weët aaf en tou och nog get oeetgesjpuit.

Ee ongereëds durp

Noa de preuverij sjove vieër aa an in inne riekelik gevulde lunchtoafel. Donoa trokke vieër wieër ’t Ahrdal in noa ee van de grutste geheime bouwwerk oeet de Duutsje historie inne gigantische bunker oeet de tied van d’r kouwe kreeg. In die periode woar ’t de bedoeling dat doa bij inne atoomaaval van de ing of anger atoommacht, bijvuurbild de Roesse, 3000 luu ongergebrach woeëte die doa daan 30 daag koeëte verblieeve um te uuverleëve. Doa ligke 17 kilometer geng diek 100 meter onger de eëd mit alles d’rop, d’rin, d’rum en d’ra. Sjloapkamers, kantoeere, vergaderkamers, ee hospitaal, ing tillevisiesjtudio en zoegaar och kamers vuur d’r president en de regering. ‘t Woar geweun ee komleet ongereëds durp. Deë bunker is in de joare ’60 gebouwd als ee supergeheim project, mar ironisch genog bleek later dat de Roesse en al die anger atoommachte precies wòste wat doa onge de eëd in deë wieenberg versjtopt loog. Noen is deë bunker vuur ee deel nog in gebroeek als museum mit ing groeëte verzameling an origineel gesjieër en werktuug. ’t Vòlt get ongemekkelik um doa-in ronk te lope en daan opins te beseffe woavuur dat ooit gebouwd is.

Eëte en drinke

D’r volgende daag sjtonge vier noa ee oeetgebreid en heerlik ontbijt in os hotel alwer um tieën oer in d’r wieenberg mit ee glaas sekt in de heng. Prachtige verhoale uuver ee bedrieef dat ooit gans kling woar begos en noen zoe ongeveer in ganse berg vòl wieensjtekke hat sjtoa. Vieër krege doa de betste wieëne vuurgezat en eindigde mit ee lunchbuffet van sjink, bloodwoeesj, kieës, preskop, rauw gehaks mit unne, blokwoeesj en natuurlik ee sjtevig sjtuk zoeërdesembroeëd. Donoa durch noa de volgende preuverij in de grutste en oudste ‘Weingesnossenschaft’ van de ganse Welt. Doa weët gidder joar diek ee miljoen liter wieen geproduceerd. ’s Oavends os lustrumdiner. Sjiek in ’t pak mit hòt, sjtek en rink hant vieër os te good gedoa an ee oeetgebreid diner natuurlik mit de bijpassende wieene.

Ins huurt ’t op

Nog inne hoave daag, daan zit ’t wer d’rop. Mar vuurdat ’t zowiet is, sjteet ieëtsj nog ee bezeuk an de ruïne van ee oad zusterkloeester op d’r agenda. Doa hant vieer noa ing ronkleiding, nog van de letste preuverij en d’r letste lunch genoate, inne keur an ‘Flammkuchen’. Doanoa, mit ee good geveul, ee paar kilo sjwoarder mar get lichter in d’r kop wer op heem aa. ’t Vòlt wie ee paar werkdaag, mar op die maneer wil ich waal dukker ee paar daag d’r tussjeoeet.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.