Café Chantant of de zangwieëtsjaf in Theater Landgraaf

In Landgraaf, Parkstad Plat door FaBePlaats een reactie

Vrieedigoavend, Theater Landgraaf Café Chantant, of motte vieër zage ‘De zangwieëtsjaf’? Wie vieer ’t och neume, woa ’t um geet is dat Café Chantant vuural d’rop gerich is, um muzikaal getalenteerde luu oet de ege umgeëving de meugelikheet te geëve mit populair moeziek vuur publiek op te treëne . En juus dat woar aafgelope vrieëdig ’t geval in ’t kling, gezellig mar intiem Theater Landgraaf.

inParkStad Advertentie

Kloar vuur de artieste

’s Murgens woare de vrijwilligers van ’t theater al druk aan de gang um d’r zaal en de bühne in gereedheed te breenge vuur inne gevarieerde moezikale oavend. Gezellige zitjes besjtoande oeet ee dusjke mit ee paar sjteul drumhin, ing sjun dusjsjprei, ing keëts en ee blumke d’rop en wieër ee prachtig oeetgelicht podium. De jonge van ’t geluid teste de installatie en heenge de tieëk weët och alles blietzeblank reengemakt. ’t Theater is kloar vuur de artieste en de gaste. ‘t Sjtroalt inne gemütliche sfeer oeet en nuudigt oeet um plaatsj te neume.

Vanoavend mòt ‘t ech gebure

Mar vuurdat ’t zoewiet is mot nog gans get gebuure. ’t Doeërt nog een ee paar sjtond vuurdat ’t fes kan beginne. Ee paar sjtond vuurdat ’t programma weët aafgetrapt, zunt de ieëtsjte artieste al doa. Ze kome ’t geluid teste, de bühne ‘veule’ en d’r sfeer opzoeege um alvas in de richtige sjtimmung te kome. Ze wille huu ’t bestste van hunzelf geëve. ‘Freakin Awesome3’ drei wild enthousiaste vrouwluu mit ing richtige passie vuur moeziek en zang. Ze bezurge os sjtraks ing moezikaal rees van de 50-ger joare bis noen. Pop, soul, rock, ee bietje country en dat alles dreisjtummig. Mar ieëtsj motte ‘t geluid en de show nog perfect aafgesjtumd weëde. Vanoavend mòt ’t ech gebure.

Alles good geregeld

De luu van d’r entree, de keëtjescontrole en de horeca die huu ’t theater motte drieëne, zunt och al doa. De jonge van de techniek teste alles nog ins good durch. Dat zunt allemoal vrijwilligers die zich sjterk betrokke veule bij dit kling biezonger theaterke. Ze dunt alles d’ra um de gaste op de juuste maneer te ontvange. Sjtraks went d’r zaal volzit mot ’t gezellig zieë en daan moste zurge dat alles good geregeld is. Doa kinste de luu van ’t Theater waal vuur loate goa.

Anger artieste

Langzaam melde och de anger artieste zich bij d’r programmaleider. D’r Singersongwriter deë al joarelank probeert durch te breëke, de zangpedagoge die noen ins mit inne ege gitarist op ’t podium van zich kin loate hure, en ’t ‘Suus oeet Heële’ van de Franse chansons.

Ee podiumdeer

En daan bijna an ’t einde van d’r oavend is ‘t ‘ Diana’ an de buuet. Direc al went dat op ’t podium sjteet sjtraalt de krach d’rvanaaf. Doa geet get kome. Dat veulste in al dieng vezele. Al gauw bliekt wat dat wurelik in ziene marsj hat. Ing all round popzangers, ing richtige energiebom, ee podiunmdeer dat op ’t podium nit mieë te hoate is went dat eemoal loskunt en ’t publiek kin entertaine in alle moezieksjtijle. En dat hat ‘t publiek gewete. Sjteul en dusje woeëte an de kank gezat en voet woar alle bezadigheet van ’t braaf loestere en get nuuetjes peuzele. Danse op de opjagende moeziek. Rock en roll en inne richtige ouwerwetse Twist. Tied woar nit mieë belangrieek, mar d’rbij zieë en mitdoeë zoe lang wie ’t mar kos. ’t Theater sjtong inne oavend lank op d’r kop.

Volgend joar wer Café Chantant

Café Chantant is vuurbij, de bezeukers noa heem.’t Is huu erg laat gewoeëde en daan pas kinne de vrijwilligers opruume, poetse, d’r zaal opnui idele en in orde make vuur de vuursjetelling van murgeoavend. Mar volgend joar sjteet Café Chantant wer op ’t programma. En daan zut dier d’r ooch bij, nit?

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.