Ee aanger hoees

In Heerlen, Parkstad Plat, Verhalen door FaBePlaats een reactie

 

inParkStad Advertentie

’t Hat al de ganse nach gereëgent en noen is d’r daag alwer hoaf um en nog ummer kunt d’r nate zeëge van boave. Oeetgereëkend huu hat d’r Tom inne groeëte container vuur de duur sjtoa um inne berg puin, zank, hoot en aanger rotzooi op te ruume en aaf te loate veure. In de binnesjtad va Heële hat deë zich ee hoees gegole oeet de joare twintig. Ing tusjewuëning.

Al dat puin ligkt op d’r klinge hof an de achterzie van ’t hoees en dat mot dus allemoal durch de kuëke, d’r gank en ’t portiek gans durch ’t hoees noa vure noa d’r container gevare weëde. Sjoepkaar noa sjoepkaar durch d’r reën deë mar nit wool ophuure. Pratsj naat bis op de kneuek woare vieër. ’t Enige vuurdeel woar, dat ’t sjuppe ginne sjtub brach.

Glaas in loeëd

Mar d’r Tom en zie Evelien hant noen ee prachtig sjtaats hoees in ee kling sjtröatje direc teëge ’t centrum van de sjtad aa, dat an de angerzie oeetkunt op ee parkachtig pleintje. Ee hoees oeet 1922 woa nog inne hoop originele elemente in zitte. Direc heenge de dieke hote vuurduur mit ee kling ruutje d’rin kunste terech in ee portiek. Glas in loeëd vinstere in de duur en noa de trap markere d’r uuvergank noa d’r lange gank. D’r vloer in ouwerwets vakwerk van terrazzo. Hoeeggesjtoake plafongs van diek drei meter mit giepse lieeswerk en in ’t midde de origineel ornamente nog d’rop. Van vuure noa heenge drei ruumtes. Ing zitkamer en ing eëtkamer gesjeije durch prachtige duure ensuite, sjuufdure mit gesjlieëpe glaas d’rin. En daan heenge de eëtkamer nog inne ruume serre-echtige erker mit twieë oapesjloande duure noa d’r hof. Och hei wer vinstere van glaas in loeëd De kuueke ligkt nog ram d’roeet. Die mot nog geplaatst weëde, mar d’r vloer is al gelag in ee nostalgisch en passend motief van sjwatte zes-ekkige tegels.

Ee gedrieënd hote gelender

Och boave groeëte hoeëg kamers. Mit an de vuurzie ing erkerkamer van woaste links en rechs de ganse sjtraot aaf kins kieke. Ee bietje in kuuninklikke loge. Nog wieër noa boave uuver ing trap mit ee gedrieënd hote gelender kunste daan op de twieëde verdeeping. Doa hat d’r twieëling ’t rieek vuurzich op ing kamer woa ze plaatsj genog hant um te sjloape, en te sjpieële. En went ’t effe nit same geet, daan zunt d’r nog twieë kamers onger ’t daak van d’r daaksjpits.

D’r ganse kroam restaurere

De mieëtste huuzer in dat sjtröatje zunt in de loop van de joare gerenoveerd en opgeknapt. Sommige motte nog ins good ongerheng genoame weëde, zoeë och ’t hoees op nummer 8. En wenste dat zoeveuel meugelik in d’r oorsjpronkelikke sjtaat wils teruukbreenge, daan haste doa vakluu vuur nuuedig. D’r Tom hat doabij ee menke mit gouwe heng gevoonge, inne doezendpoeët deë mit veuel geduld en kennis van zake d’r ganse kraom kin restaurere en renovere.

Doa mot nog iggekroamd weëde

De vurrige weëk zunt ze verhoeest en noen sjteet de ganse boeet op d’r kop. Alles is sjun gesjilderd en gepoetst, mar vuur de res sjtunt nog uvveraal doeëze, kratte, tuute, meubele, apparate en anger gesjieër erum. Dat mot nog opgeruumd en iggekroamd weëde. Lampe, foto’s en sjilderije motte nog opgehange weëde. De kuueke besjteet nog oeet ing geïmproviseerde inrichting ee bret op twieë sjreëg ing ieeskas en inne magnetron. De nuij kuueke lieët nog ee paar weëke op zich wachte mar went die och kloar is kin ’t leëve in ee sjun, oad en karkateristiek hoees in de Sjoeelsjtroat richtig beginne.

Over de schrijver

FaBe

Dialectschrijver van verhalen met een glimlach over herkenbare, alledaagse belevenissen en gebeurtenissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.